R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y              

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM W GOSTYNIU

 

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1

 

Regulamin Organizacyjny Muzeum w Gostyniu, zwany dalej Regulaminem, określa:

1)     Misję i cele działania Muzeum,

2)     Organizację wewnętrzną Muzeum,

3)     Zasady funkcjonowania Muzeum,

4)     Cele i zakres zadań działów Muzeum.

 

 

§2

 

Siedziba Muzeum mieści się w Gostyniu przy ul. Kościelnej 5

 

 

 

Rozdział II

 

MISJA I CELE DZIAŁANIA

 

 

§3

 

Cele działania Muzeum określa Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku (Dz. U. 1997, Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Muzeum w Gostyniu.

 

 

§4

 

Muzeum jest samorządową instytucją kultury Gminy Gostyń, służącą do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych jej mieszkańców, nie nastawioną na osiąganie zysku.

 

 

§5

 

Misją Muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury lokalnej, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii oraz kultury polskiej i lokalnej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej. Prowadzenie badań regionalnych i upowszechnianie wiedzy o przeszłości regionu wśród mieszkańców. Muzeum zapewnia dostęp do dóbr kultury, stwarza warunki rozwoju kultury lokalnej. Aktywnie uczestniczy życiu kulturalnym i oświatowym na terenie działania Muzeum.

 

 

 

Rozdział III

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

 

 

§6

 

Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt podejmowanych decyzji.

 

 

§7

 

W strukturze Muzeum funkcjonują następujące działy i samodzielne stanowiska pracy:

1)     Dział Historyczno-Etnograficzny

2)     Dział Administracyjny

3)     Dział Księgowości

Szczegółową strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Rozdział IV

 

ZARZĄDZANIE MUZEUM

 

 

§8

 

Działalnością Muzeum kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego.

 

 

§9

 

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1)     ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej

2)     ogólny nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum

3)     przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych sprawozdań, a także wniosków inwestycyjnych

4)     naczelna redakcja wydawnictw muzealnych

5)     wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych

6)     sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną

7)     wykonywanie czynności z zakresu prawa w stosunku do pracowników Muzeum

8)     zatwierdzanie programów i planów działania Muzeum

9)     podpisywanie korespondencji wychodzącej z Muzeum

10)ustalanie zastępstwa na czas dłuższej swojej nieobecności

11)koordynacja gospodarką przydzielonych i nabytych części mienia Muzeum oraz prowadzenie polityki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

12)wykonywanie obowiązków przełożonego służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Muzeum

13)współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami oświatowymi i kulturalnymi, zakładami pracy

14)reprezentowanie Muzeum

 

 

§10

 

Do zakresu działania głównego księgowego należy w szczególności:

1)     prowadzenie księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający ochronę mienia i kontrolę wykonania zdań

2)     sporządzanie dokumentacji dotyczącej wynagradzania pracowników Muzeum

3)     dostarczanie dyrektorowi informacji ekonomicznej dla potrzeb zarządzania

4)     bieżące prowadzenie rachunkowości oraz prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych

5)     właściwe przechowywanie i zabezpieczanie komputerowych baz danych, ksiąg, dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych

6)     sprawowanie kontroli wewnętrznej obejmującej pojedyncze operacje gospodarcze, jak i całokształt działalności Muzeum w zakresie: zgodności operacji z obowiązującymi przepisami, prawdziwości i zgodności danych zawartych w dokumentach księgowych ze stanem faktycznym, zgodności operacji gospodarczych z istniejącymi instrukcjami i regulaminami wewnętrznymi, gospodarności środkami pieniężnymi i materiałami

7)     opracowywanie analiz i planów finansowych

8)     ustalanie zasad wystawiania dokumentów, określania stopnia jakości dokumentów, zwracanie dokumentów niewłaściwie wystawionych z wnioskiem o dokonanie w nich określonych zmian lub uzupełnień

9)     wyrażanie opinii w sprawach projektowanych poważniejszych decyzji o charakterze finansowym, występowanie z wnioskami w sprawie składu osobowego komisji inwetaryzacyjnych, kontroli zbiorów muzealnych

10)terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych oraz osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie, dochodzenie roszczeń oraz ściąganie prawomocnie zasądzonych należności.

 

 

 

Rozdział V

 

ZAKRES DZIAŁAŃ DZIAŁU HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO

 

 

§11

 

Do zakresu działań Działu Historyczno-Etnograficznego należy przede wszystkim:

1)     pozyskiwanie zabytków drogą penetracji terenowych, zakupów, darowizn, przekazów, depozytów, zapisów, legatów itp.

2)     opracowywanie samodzielnie lub przy współpracy z innymi specjalistami, wymaganej dokumentacji naukowej posiadanych zbiorów

3)     prowadzenie biblioteki podręcznej, inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie druków zwartych i czasopism

4)     zabezpieczanie posiadanych eksponatów przed zniszczeniem i poddawanie ich koniecznym zabiegom konserwatorskim w pracowniach specjalistycznych poza Muzeum

5)     przygotowywanie obiektów własnych i aranżowanie ekspozycji stałej, okresowe jej modyfikowanie, przygotowywanie wystaw czasowych zgodnie z planem działalności

6)     organizowanie imprez kulturalnych wymienionych w Statucie Muzeum

7)     publikowanie katalogów, przewodników po wystawach, materiałów informacyjnych o Muzeum i ziemi gostyńskiej

8)     przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych mediów oraz strony internetowej Muzeum

9)     udostępnianie zbiorów, dokumentacji i opracowań uczniom, studentom i pracownikom naukowym w siedzibie Muzeum

10)przygotowywanie zbiorów do kopiowania, sporządzania reprodukcji i fotografii

11)wypożyczanie muzealiów do ekspozycji w innych placówkach muzealnych

12)prowadzenie programu edukacyjnego z zakresu historii regionalnej

13)zapewnianie właściwych warunków zwiedzania poprzez dozór i oprowadzanie

14)handel wydawnictwami, pamiątkami i innymi wyrobami związanymi z profilem działalności Muzeum

15)szczególna dbałość o bezpieczeństwo odwiedzających Muzeum

16)współpraca z innymi podmiotami w inicjowaniu i organizowaniu działalności kulturalnej

 

 

 

Rozdział VI

 

ZAKRES KOMPETENCJI DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

 

 

§12

 

Dział Administracyjny realizuje całokształt zadań związanych z działalnością inwestycyjną, remontową oraz z administrowaniem i obsługą Muzeum. Do zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności:

1)     prowadzenie kancelarii Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami

2)     załatwianie formalności wynikających z prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum

3)     przygotowywanie i rozliczanie wyjazdów służbowych

4)     prowadzenie spraw kadrowych pracowników

5)     współdziałanie w zakresie organizacji imprez i akcji o charakterze socjalnym

6)     gospodarowanie nieruchomością, środkami trwałymi i wyposażeniem Muzeum

7)     zapewnienie sprawnego działania wszystkich urządzeń technicznych i instalacji muzealnych oraz ich bieżącej konserwacji

8)     prowadzenie gospodarki materiałowej Muzeum według obowiązujących przepisów

9)     sporządzanie harmonogramów pracy i dyżurów pracowników Muzeum oraz nadzorowanie ich realizacji.

10)prowadzenie zakładowego Archiwum Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami

11)zabezpieczenie utrzymania porządku i czystości w Muzeum

12)prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Rozdział VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§13

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Gostynia.

 


Pobierz dokument do druku

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007 - Muzeum w Gostyniu